Odvody: Kdy, kolik, jak a kam? Co čeká neplatiče?

Přinášíme návod na placení pojistného Sociální pojišťovně a také výši odvodů do zdravotní pojišťovny. Co se stane, pokud je nezaplatíte?

Sociální pojišťovna je povinna vrátit pojistné, které povinně nemocensky a důchodově pojištěná OSVČ zaplatila bez právního důvodu (např. navíc).
Návod na placení pojistného do Sociální pojišťovny

Povinně nemocensky a důchodově pojištěná OSVČ je povinna pojistné odvádět na účet Sociální pojišťovny do 8. dne kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Pokud OSVČ trvalo pojištění jen část kalendářního měsíce, pojistné platí jen za tuto část.

Jak platit pojistné

Při placení pojistného je OSVČ povinna platbu pojistného identifikovat a uvést k ní variabilní symbol a specifický symbol.

Variabilní symbol (VS) je číslo fyzické osoby a právnické osoby povinné odvádět pojistné, které přiděluje Sociální pojišťovna. Specifický symbol (SS) je číselné označení příslušného kalendářního měsíce a kalendářního roku, za které se platí pojistné (např. SS za leden 2021 je tvaru 012021 nebo 202101).

V případě, že odvádětel pojistného hradí pojistné trvalým příkazem, je specifický symbol ve tvaru 88.

Při placení pojistného předepsaného rozhodnutím Sociální pojišťovny je specifický symbol uvedený ve výrokové části rozhodnutí.

Bez uvedení variabilního a specifického symbolu k platbě pojistného způsob zaevidování a přiřazení platby pojistného k období určí Sociální pojišťovna.

American dollars with weapons. Bullets and US dollars.


Příklad:

OSVČ při úhradě pojistného za měsíc červen 2021 uvedla pouze svůj VS, SS neuvedla vůbec. To znamená, že informační systém Sociální pojišťovny podle správně uvedeného VS identifikuje osobu, která pojistné zaplatila, a přiřadí platbu na její saldokonto (účet). Jelikož ale není v platbě pojistného uvedeno období, za které se pojistné hradí (SS), Sociální pojišťovna (její informační systém) přiřadí platbu na období, které není uhrazeno ve správné částce (pokud takové období osoba má), tedy na jiné období , než za jaké OSVČ měla úmysl pojistné zaplatit. V tomto případě ne na období červen 2021, ale například na období prosinec 2020, protože za prosinec 2020 OSVČ nemá uhrazené pojistné vůbec.

Pojistné se platí bezhotovostním převodem, poštovní poukázkou nebo v hotovosti do Sociální pojišťovny.

Sociální pojišťovna předepíše pojistné OSVČ, která neodvedla pojistné vůbec, nebo jej odvedla v nesprávné částce.

Nejnovější články

Další články autora